Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

 

OD 1 CZERWCA 2018 r. SKŁADKA CZŁONKOWSKA TYLKO 20 ZŁ.

 


Uprzejmie informuję, że

Biuro ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A. w dniach:      
    17, 19, 27 grudzień 2018r.

1-15 styczeń 2019 r.(urlop)

będzie nieczynne.

W sprawach pilnych (niefinansowych) proszę kontaktować się
z Przewodniczącymi poszczególnych zakładów.

Przewodniczący ZZPRC Veolia Energia Łódź S.A.
Zbigniew Tomasik         

Aktualności

Wypadek w drodze do pracy lub/i z pracy. 05.12.2018

   Wypadek w drodze do pracy lub z pracy różni się od wypadku przy pracy.
Gdy podczas drogi do lub z pracy pracownik ulega wypadkowi, wskutek którego przebywa na zwolnieniu lekarskim, wówczas możliwe jest uzyskanie z tego tytułu korzystniejszych świadczeń w ramach ubezpieczenia.

   Jak wygląda kwestia wypadków odniesionych w drodze z bądź do miejsca pracy?
Jakie wynagrodzenie i zasiłek przysługuje pracownikowi w takiej sytuacji?
Czym jest wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

   Artykuł 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawiera definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Artykuł określa, że zdarzenie, które jest nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną, może zostać uznane za taki wypadek. Dodatkowo musi ono nastąpić w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, w sytuacji gdy droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Gdy przerwanie drogi było życiowo uzasadnione i gdy czas na jej przebycie nie przekraczał granic potrzeby oraz jeśli droga była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych, wówczas takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Z reguły za drogę do pracy lub z pracy uznaje się trasę:

 • z domu do pracy lub z pracy do domu,
 •  z innego zatrudnienia lub innej działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego;
 • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
 • do miejsca spożywania posiłków;
 • do punktu odbywania nauki lub studiów.

   Obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne zawiadomienie pracodawcy, który ustala okoliczności wypadku. Na podstawie oświadczeń poszkodowanego i świadków oraz na podstawie dowodów zgromadzonych przez służby, takie jak policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, ustalane są wszystkie fakty dotyczące zdarzenia. Na ich podstawie sporządza się kartę wypadku. Pracodawca ma na jej sporządzenie 14 dni od uzyskania informacji  o zdarzeniu. W sytuacji gdy pracodawca uzna, że nie doszło do wypadku w drodze do lub z pracy, ma obowiązek podać uzasadnienie decyzji w karcie wypadku.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia.

   Jeżeli wypadek w drodze do pracy lub z pracy skutkuje niezdolnością do pracy, czyli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie, wówczas przysługują mu pewne świadczenia.
Gdy sytuacja została uznana za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wówczas wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest w wysokości 100% należnego wynagrodzenia przez:

 • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
 • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia.

   Po przekroczeniu powyższego limitu, gdy pracodawca zgłaszał na 30 listopada ubiegłego roku do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, wypłatę zasiłku chorobowego przejmuje ZUS. Jeśli jednak pracodawca jest płatnikiem zasiłków, to na nim ciąży obowiązek wypłacania świadczenia pracownikom. Zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez maksymalnie 182 dni.

   Warto pamiętać, że po przekroczeniu 182 dni zasiłku pracownik może starać się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jest ono wypłacane w sytuacji, gdy pracownik ciągle jest niezdolny do pracy, jednak jego leczenie oraz rehabilitacja sprawią, że możliwy będzie jego powrót do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest przez okres leczenia i rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Przez pierwsze 3 miesiące wypłacane jest świadczenie w wysokości 90% podstawy zasiłku chorobowego, a za kolejne 9 miesięcy 75%. Warto pamiętać, że w przypadku gdy pracownica jest w ciąży, wówczas świadczenie rehabilitacyjne wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

   Gdy w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy obrażenia pracownika spowodują, że nie będzie on już zdolny do pracy, wówczas może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydaje ocenę niezdolności do pracy, która determinuje jej przyznanie.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Skargi złożone wspólnie przez 4 związki Zawodowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. 16.11.2018

   Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego VEŁ SA, NS Związek Zawodowy Pracowników VEŁ SA, Związek Zawodowy "Nowa Inicjatywa" i Związek Zawodowy Pracowników Bocznic, nie zgadzając się na nieprzestrzeganie przez Zarząd VEŁ SA zapisów ZUZP, polegające na zatrudnianiu pracowników poza taryfikatorem stanowisk pracy, stanowiącym Załącznik nr 1 do ZUZP i nie uznając stanowiska Okręgowej Inspekcji Pracy z dnia 22.06.2018 zaskarżyły czynności Inspektora OPIP i stanowisko OPIP do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Pełny dokument po kliknięciu w miniaturki.

Wycieczka do Drezna - Saksoni. 21.10.2018

UWAGA ! NIŻSZA CENA WYCIECZKI !

Na prośbę wielu zainteresowanych po konsultacji z biurem turystycznym zmodyfikowano program wycieczki skracając go do 3 dni jednocześnie obniżając jej koszt.

***

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A.
organizuje we współpracy z Centrum Podróży "Bentur",

WYCIECZKĘ DO DREZNA - SAKSONI.


 Ze względów organizacyjnych wstępne zapisy chętnych wraz z zaliczką 250 zł./os. prosimy zgłaszać u Przewodniczących Zakładów lub w Biurze Związku do 31 grudnia br.
Pozostałą kwotę trzeba będzie wpłacić po pozytywnym uchwaleniu wysokości dopłaty przez Walne Zebranie Delegatów ZZPRC VEŁ SA.

(proponowane 250 zł. dla członka Związku).
W przypadku negatywnej decyzji WZD impreza zostanie anulowana a zaliczki zwrócone.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA (50 miejsc) - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.


Termin wycieczki:

 • 31 maja - 02 czerwca 2019 roku.

Cena wycieczki:

 • 839 zł na osobę + 23 Euro (bilety wstępu).
 • PROPONOWANE dofinansowanie dla członka ZZPRC - 250 zł.
 • Cena zawiera: transport autokarem klasy lux, 2 noclegi, wyżywienie: 2 śniadania, 2 kolacje, opiekę pilota przez cały czas trwania wycieczki, usługę przewodnika lokalnego po Dreźnie i Miśni, zestawy słuchawkowy toru-guide, ubezpieczenie NNW, KL,
 • Hotel ** A&O Dresden Hauptbanhof,
  pokoje 2 osobowe z łazienkami
  .

 • Uczestnicy winni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
 • Bilety wstępu płatne obligatoryjnie u pilota.
czytaj dalej ...
Gotówkowe rabatowe karty LOTOS BIZNES dla członków ZZPRC VEŁ SA. 09.10.2018

 TERAZ MOŻESZ TANKOWAĆ Z RABATEM NA STACJACH LOTOS.

   LOTOS Paliwa proponuje członkom ZZPRC możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima.

   Najważniejsze informacje dotyczące kart znajdują się poniżej:

 1. Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:

  * rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na części stacji franczyzowych

 2. Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.
 3. Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.
 4. Członek związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.
 5. Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.
 6. Karty nie są honorowane w sieci Shell z powodów systemowych.
 7. Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktur VAT. Osoby prowadzące działalność prosimy o zgłoszenie zainteresowania mailem na adres: marcin.gerwatowski@lotospaliwa.pl, istnieje możliwość podpisania umowy na karty na identycznych warunkach rabatowych, jak w ofercie powyżej.

   W celu pozyskania karty rabatowej LOTOS BIZNES należy:

 1. Zapoznać się z zamieszczonym poniżej regulaminem korzystania z kart.
 2. Pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać zamieszczony poniżej wniosek oraz dostarczyć go do biura Związku do 30.11.2018 r. (wzór)

Załącznik nr 1 - Regulamin pracowniczej sprzedaży gotówkowej w systemie LOTOS BIZNES..pdf 435.32 kB Typ pliku:
Załącznik nr 2 - Wniosek o kartę pracowniczą LOTOS BIZNES.pdf 56.96 kB Typ pliku:


siepomaga.pl