Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Witamy na stronie

Strona służy informowaniu Członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. o sprawach bieżących oraz zawiera podstawową bibliotekę dokumentów takich jak: ZUZP, Satut Związku, Regulamin Wypłat Zasiłków czy Deklarację Członkostwa dla szybkiego wglądu w ich zawartość.

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym ZZPRC -  tel. 603-940-236

 

Aktualności

Szkolenie związkowe 06-08.09.2017 r. 23.08.2017

POWIADOMIENIE

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia że,
wyjazd na szkolenie związkowe do miejscowości Swolszewice Małe, ul. Borki 80, 97-213 Smardzewice "HOTEL KRUK" nastąpi w dniu 06 września 2017 r. o godz. 12:00 z parkingu przed portiernią EC – 4, ul. J. Andrzejewskiej 5. (zbiórka przed wyjazdem godz. 11:45).


PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

Dzień pierwszy
13:00 - przyjazd grupy zakwaterowanie
14:00 - 15:00 - posiedzenie Zarządu ZZPRC
17:00 - kolacja

Dzień drugi
08:00 - 09:45 - śniadanie
09:30 - 17:30 - szkolenie

„Problematyka zagadnień ZUZP o raz wybranych zagadnień Kodeksu Pracy”
1.    System zbiorowego prawa pracy.
a)    Problematyka  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). 
b)    Problematyka wypłacania premii regulaminowej i nagród w orzecznictwie sądowym.
c)    Uwarunkowania i skutki prawne dotyczące modyfikacji, wypowiadania  i zastępowania postanowień normatywnych źródeł prawa pracy (derogacja, abrogacja  i obrogacja).
2.    Kodeks Cywilny a Kodeks Pracy - uwarunkowania i uwagi praktyczne dla instytucji zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.                 
3.    Gwarancje zatrudnienia oraz  trwałość warunków pracy i płacy pracowników w kontekście możliwości ich wypowiedzenia lub zmiany.
4.     Transfer Pracowników w trybie Art. 231 K.P., szczegółowe aspekty prawne.             
5.     Transfer Pracowników z pominięciem trybu Art. 231 K.P.

10:30 - 11:00 - przerwa kawowa
14:00 - obiad
15:00 - cd. szkolenia
16:30 - 17:00 - przerwa kawowa
18:00 - kolacja

Dzień trzeci
08:00 - 09:30 - śniadanie
10:00 - wyjazd grupy (przyjazd na parking EC4)

 

Komunikat dotyczący zwalnienia z opłacenia składek ZUS od rekompensat. 12.08.2017

   Zgodnie z treścią komunikatu przesłanego przez p. Joannę Walczak, Kierowniczkę Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił z opłacenia składek ZUS (dot. pracodawcy i pracownika) od następujących rekompensat:
·        
nagrody jubileuszowej za lata 2017-2021
·        
rekompensaty stanowiącej iloraz ustalonej dodatkowej kwoty przez liczbę pracowników legitymujących się co najmniej 5-letnim stażem pracy w Veolia Energia Łódź S.A. na dzień 1.XI.2017 r.
   W dalszym ciągu czekamy na odpowiedź  w sprawie składki ZUS za rekompensatę taryfy energetycznej oraz odprawy emerytalnej.

Porozumienie zmieniające – porozumienie stron jako ugodowa forma zmiany warunków pracy i płacy.- Uwagi natury prawnej. 01.07.2017

   Przepisy kodeksu pracy przewidują możliwość zmiany warunków pracy i płacy za porozumieniem stron wobec dyspozycji art.30 § 1 ust.1 w zw. z art. 42 § 1 Kodeksu pracy – nie regulują natomiast kwestii technicznych (formalnych) czynności składających się na porozumienie. Rozporządzenie (jako konstytucyjny akt statuujący przepisy prawa) w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy nie zawiera żadnego, nawet pomocniczego wzoru porozumienia, na którym strony umowy o pracę mogłyby się oprzeć. Oznacza to, że może ono mieć dowolną formę, jednak dla swojej skuteczności powinno zawierać zgodne oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Wobec tego właśnie dokonanie takiej czynności (zawarcia porozumienia) przenosi już strony w obszar (podstawę prawną) kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Stosuję się już w tym przypadku przepisy KC dotyczące swobody zawierania umów (art. 353 1 KC) oraz oświadczeń woli (art.65 KC). Pracownik w tym następstwie wychodzi już z funkcji ochronnej kodeksu pracy i uchylenie się od skutków prawnych złożonego przez niego oświadczenia woli (przez podpisanie porozumienia zmieniającego) będzie praktycznie niemożliwe w przypadku nieprzewidzianych, albo inaczej przez pracownika rozumianych skutków prawno – materialnych  podpisanego porozumienia. Zmiana warunków pracy i płacy za porozumieniem stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika) odnosić się może wyłącznie do treści umowy o pracę, o ile w tej umowie nie istnieją odniesienia formalne do innych autonomicznych źródeł prawa pracy (w tym ZUZP). Porozumienie dotyczące zmian warunków pracy i płacy wychodzące poza podstawę prawno-materialną normowaną w treści umowy o pracę (dotyczące np. ZUZP, innych umów i porozumień oraz postanowień normatywnych, które przeniknęły po ich wygaśnięciu do treści stosunku pracy ) budzi uzasadnione kontrowersje natury prawnej.

   Tworzenie wzorca porozumienia zmieniającego będzie wobec wyżej wskazanych cywilistycznych uwarunkowań prawnych możliwe jest tylko między stronami umowy o pracę tzn. pracownikiem i pracodawcą.
   Strona trzecia (inne osoby poza pracownikiem i pracodawcą) nie ma kompetencji podmiotowych do kreowania treści porozumienia stron zmieniającego warunki pracy i płacy, oraz nie ma delegacji prawnej do  statuowania jego treści przez innego rodzaju czynności prawne, w tym np. Porozumienia dotyczącego grupowych wypowiedzeń zmieniających i innych umów lub porozumień. Przez to właśnie treść Porozumienia zmieniającego nie powinna stanowić załącznik do Porozumienia dotyczącego grupowych wypowiedzeń zmieniających, a najbardziej wskazaną i objętą ochroną prawną kodeksu pracy formą przeprowadzenia procesu grupowych wypowiedzeń zmieniających jest właśnie kodeksowa (z art. 42 KP) formuła wręczania pracownikom ze strony pracodawcy wypowiedzeń zmieniających a nie porozumień zmieniających. O ile pracownik podpisze porozumienie zmieniające przedstawione mu przez pracodawcę to zrobi to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Związki Zawodowe działające w Veolia Energia Łódź S.A. pozwane prewencyjnie przed Sąd przez Pracodawcę. 15.11.2016

   Pracodawca wnosi do Sądu o ustalenie, że w związku ze zgłoszeniem przez Związki Zawodowe żądań obejmujących przedmiot sporu zbiorowego, zainicjowanego w dniu 20 września 2016 r. – pomiędzy Związkami Zawodowymi i Pracodawcą nie powstał i nie istnieje spór zbiorowy.
   Dodatkowo Pracodawca uważa, że Związkom Zawodowym nie przysługują w związku z tym prawa wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (w tym prawo organizowania akcji protestacyjnej lub strajku).
   Zwracamy uwagę, spór zbiorowy powstaje z mocy prawa, a wyrażony przez Pracodawcę pogląd prawny w tej sprawie nie ma znaczenia. Obowiązek Pracodawcy jest bezwarunkowy i jego wykonanie nie może zależeć od jego oceny przedmiotu sporu zbiorowego. Ustawodawca nie dał takiego uprawnienia ustawowego pracodawcy, a dokonywanie wykładni rozszerzającej przez pracodawcę jest nieuprawnione (nie ma zdolności prawotwórczej).

   Twierdzenie przez Pracodawcę, że spór zbiorowy "nie powstał" jest niedorzeczne, gdyż nie uwzględniając już nawet wyżej wymienionej podstawy prawnej - nie można zaprzeczyć zaistnienia stanu faktycznego, tzn. zaprzeczyć, że coś się zdarzyło (złożenia pisemnych żądań w piśmie inicjującym spór zbiorowy i jego samoistnego uaktywnienia się po wyznaczonym terminie nie spełnienia żądań). Można w subiektywnym kryterium oceniać spór zbiorowy – nie można jednak twierdzić, że on nie powstał. Jest to swoiste zaklinanie rzeczywistości. To tak jakby ktoś się nie zgadzał z faktem, że spadł deszcz.

czytaj dalej ...

siepomaga.pl