Działamy w porozumieniu z:
MZZPRC ZK Zdziewzowice Sp. z o.o. Forum związków zawodowych

Mapa strony Kontakt

Wiadomości / Aktualności

Zmiana terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych ! 26.09.2023

 Paragraf_logo_110x70.gifZgodnie z wejściem w życie, w dniu 3 lipca 2021 roku, nowelizacji Prawa Energetycznego (Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1093)

zmieniła się ważność świadectw kwalifikacyjnych.

W odniesieniu do wydawanych świadectw dodano ust. 1aa do Art. 54 Prawa energetycznego informujący, że świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

W przypadku świadectw już wydanych obowiązują przepisy przejściowe, a okresy obowiązywania uzależniono od tego komu zostały wydane:

  1. Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców – to zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, czyli 5 lat
  2. Dla innych osób, jeśli były wydawane jako bezterminowe lub na okres dłuższy niż 5 lat, to zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji Prawa Energetycznego, czyli maksymalnie 3 lipca 2026 roku.

Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093):

  • Art. 1: „w art. 54 Prawa Energetycznego po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
    1aa. Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.”,
  • Art. 25: „Świadectwa wydane przez komisje kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność w przypadku:
    1) osób, o których mowa w art. 54 ust. 1c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - przez okres, na jaki zostały wydane;
    2) innych osób - przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”
komentarze ...
Wniosek Koalicji ZZ o przyznanie pracownikom Veolia w Polsce jednorazowego dodatku inflacyjnego. 10.09.2022

 

komentarze ...
Podziękowanie za pomoc ZZPRC od rodziny ukraińskich uchodźców , którą wspomaga nasz kolega. 09.03.2022


 

komentarze ...
Stanowisko 3 ZZ dotyczące zawiadomienia o zamierzonej grupowej zmianie warunków zatrudnienia. 11.08.2021
komentarze ...
Odpowiedź trzech ZZ VEł na zapowiedziane zmiany organizacyjne. 13.07.2021

 

komentarze ...
Aktualna informacja o wycenie jednostki rozrachunkowej Nowy Świat 30.04.2021. 09.05.2021

 

komentarze ...